Life cycle engineering of a construction object
pdf

Keywords

construction
building structures
facility life cycle
engineering

Abstract

Building objects are anthropogenic objects that are born - planning, arise - design, develop - build and die - are demolished or modernized at the end of their lives. In this way, they create a life cycle in which human needs in the field of broadly understood construction are met.The article presents the use of engineering for the analysis and assessment of the construction life cycle.

"The essence of engineering object construction is the procedure leading to the creation of a safe object throughout its life cycle."

pdf

References

Baryłka, A. & Obolewicz, J. Empirical veryfication of worksafety evoution. Modern Engineering 3, 125–130 (2020).

Grabski, M. Istota inżynierii materiałowej (Politechnika Warszawska, Grabkowo, 2000).

Kasprowicz, T. Podstawowe problemy i zakres badań inżynierii przedsięwzięć budowlanych. Inżynieria Morska i Geotechnika 5 (2013).

Obolewicz, J. Demoskopia bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia przedsięwzięć budowlanych, (Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 2018).

Obolewicz, J. & Szlendak, J. Podstawy organizacji, zarządzania i pracy kierowniczej (Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej w Olecku, Olecko, 2002).

Obolewicz, J., Baryłka, A., Jaros, H. & Ginda, G. A map of knowledge and its importance in the life cycle of a constructiom object. Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych 2 (2020).

Obolewicz, J., Baryłka, A., Szczerbak, M. & Cesarz, K. The knowledge map as a management tool for the perception of occupational health and safety for construction facul tiles students. Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych 1 (15-28 2021).

PKN-ISO/TR 14047:2006 Zarządzanie środowiskowe – Ocena wpływu cyklu życia – Przykłady stosowania ISO 14042

PN-EN ISO 14040:2009 Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Zasady i struktura

PN-EN ISO 14044:2009 Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Wymagania i wytyczne

PN-M.-34507:2002 Instalacja gazowa. Kontrola okresowa (2002).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG

Siuta, J. Istota i zadania inżynierii Ekologicznej (eko-inżynierii). Inżynieria Ekologiczna – Ecological Engineering 46 (2016).

Szlendak, J. & Obolewicz, J. Podstawy zarządzania i zachowań organizacyjnych (Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej w Olecku, Olecko, 2005).

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.