PODSTAWOWE ZASADY DZIAŁAŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH PRZEŁADUNEK KONTENERÓW Z MATERIAŁAMI WYBUCHOWYMI W PORTACH MORSKICH I PORTOWYCH TERMINALACH KONTENEROWYCH

Abstract

The article presents selected issues regarding the principles of organization of security measures during transhipment of containers with explosives in ports and  container terminals. Transport of explosives, due to the need to ensure the safety of people and the environment, is subject to special rigors in terms of its admission for transport, selection of packaging, marking and requirements relating to the driver, means of transport. Security measures include permanent control of the behavior of all parties interested in trading in containers with explosives, in accordance with detailed security rules.

PDF (Język Polski)

References

Baryłka A., Wprowadzenie do zagadnień problemów techniczno-prawnych eksploatacji obiektów budowlanych - Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych (1-2, 2019)
Baryłka A., Issu of building structures necessary for the purposes of state security and defence in the provisions of the act – on spatial planning and development, Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, nr 2/2017
Biernikowicz W., Smal T., Nowe standardy bezpieczeństwa na rynku przewozów kontenerowych, [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa, WSB 2008.
Drewek W.: Kryteria i zasady wyboru trasy przewozu materiałów niebezpiecznych według międzynarodowej konwencji przewozu drogowego towarów i ładunków niebezpiecznych , Logistyka 5/2012.
Chmieliński M., Bezpieczeństwo w portach morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej podczas przeładunku materiałów wybuchowych. Gdynia, Wydawnictwo BP, 2019.
Pałucha K., Chmieliński M., Obsługa logistyczna i bezpieczeństwo transportu morskiego materiałów wybuchowych. X Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa „Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa” WAT 15-18.09.2014 r.
Ustawa z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich i administracji morskiej (tj. Dz. U.z 2013 r. poz. 934 ze zmianami).
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o portach i przystaniach morskich (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179).
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, ze zmianami).
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 ze zmianami).
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie określenia dodatkowych wymagań dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych statkami niepodlegającymi konwencji SOLAS (Dz. U. z 2013 r. poz. 798).
Zarządzenie Porządkowe Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyniz 7 sierpnia 2000 r. w sprawie zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia na obszarze morskich portów i przystani (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Nr 108, poz. 705).
Zarządzenie porządkowe nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20 lutego 2013 r. Przepisy Portowe (Dz. Urz. Pomor. Poz. 1314).
Rekomendacje dot. transportu materiałów niebezpiecznych oraz operacji związanych w portach. Aneks II - transport i obchodzenie się z ładunkami niebezpiecznymi k1.1 /IMO. MSC.Circ.675 z 09.12.1994r.
Kodeks IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) – Międzynarodowy Morski Kodeks Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO - International Maritime Organization), stanowiący załącznik do Międzynarodowej konwencji 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 1319 i 320, z 1986 r. Nr 35, poz. 177, z 2005 r. Nr 120, poz. 1016 oraz 22008 r. Nr 191, poz. 1173) wraz z Protokołem z 1978 r. dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 320 i 321), obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości niektórych przepisów międzynarodowych dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych oraz ładunków masowych statkami morskimi (Dz. Urz. MTBiGM poz. 71).
https://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/2030647,Rzad-stawia-na-polskie-porty-do-2030-r-inwestycje-warte-25-mld-zl (dostęp 10.06.2019)
http://www.gospodarkamorska.pl/Porty,Transport/polski-port-community-system-oddolnie-i-odgornie-budowany.html (dostęp 13.06.2019)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.