FINANCIAL AUDIT SYSTEM IN POLAND AND ITS RELATIONSHIP WITH ACCOUNTING ENGINEERING
PDF (Język Polski)

Keywords

auditing
financial control
internal audit
accounting engineering
auditor

Abstract

The paper presents considerations regarding forms of financial control in an enterprise. The financial audit system in Poland has been characterized, taking into account barriers hindering its development and challenges affecting the final shape of this system. Problems related to accounting engineering treated as a tool used in management to multiply invested capital were also discussed. The role of financial audit in eliminating potential bad accounting engineering practices in creating an information system for the needs of the decision-making process was indicated.

PDF (Język Polski)

References

Ciechan-Kujawa M., Wielowymiarowy audyt biznesowy. Wartość dodana dla organizacji i interesariuszy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, s. 109.
Gabrusewicz W (red. nauk.), Audyt Sprawozdań Finansowych, Polskie Wydawnictwo Eko-nomiczne, Warszawa 2010, s. 15.
Kamiński R., Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa w regulacjach polskich i mię-dzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015.
Kogut J., Nowa ustawa o biegłych rewidentach i firmach audytorskich - wzmocnienie czy osłabienie rynku audytorskiego?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-cławiu, Wrocław 2018.
Kuczyńska-Cesarz A., Rachunkowość kreatywna a bezpieczeństwo informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym, Nowoczesne Systemy Zarządzania, t. 13 (2018) nr.1, Warszawa 2018.
Kuczyńska-Cesarz A., Rewizja finansowa a bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, (w:) Praktyczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego, red. nauk. Jagusiak B., Karski K., WAT, Warszawa 2017.
Marzec J., Śliwa J., Audyt finansowy w jednostkach gospodarczych, Wydawnictwo Nau-kowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
Michalczyk L., Rola inżynierii rachunkowości w kształtowaniu wyników finansowych przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer Polska, 2013, core_products/2017/4/19/9504779f3330a3696416e3ee1e034b1e/pdf40280886_4.pdf?
view&_ga=2.41209826.1962694162.1576767167-1589526560.1576767167> [dostęp 19.12.2019].
Nitkowski K., Kontrola Wewnętrzna instytucjonalna w systemie kontroli w przedsiębior-stwie, PWN, Warszawa 2013, s. 20.
Nowak E., Analiza Sprawozdań Finansowych (wydanie IV zmienione), PWE, Warszawa 2017.
Patterson R., Kompendium terminów z zakresu rachunkowości w języku polskim i angiel-skim, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa 2008, s. 38.
Polska Izba Biegłych Rewidentów, 2016, Rynek audytowy w Polsce. Kluczowe dane staty-styczne i postrzeganie rynku, Raport Centre for Financial Reporting Reform (CFRR) Governance Global Practice, The World Bank, static/items/publishing/Raport_BS-zmieniony(24.04.2018).pdf, [dostęp 19.12.2019].
Polska Izba Biegłych Rewidentów, 2019 < https://www.pibr.org.pl/pl/serch/
auditor?biegli=0&biegli=1&firmy=0&name=&post_code=&city=>,
[dostęp 19.12.2019].
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19.12.2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2396).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowo-ści oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2019 r. poz. 589.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wyniki badania krajowego rynku usług audy-tu finansowego, doradztwa i usług konsultingowych Warszawa 2015, [dostęp 19.12.2019].
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Dz. U. z 2019 r. poz. 1571.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351).
Winiarska K., Audyt Finansowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 18.
Winiarska K., Audyt wewnętrzny Teoria i zastosowanie, Difin, Warszawa 2017, s. 27.
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.