MODELOWANIE I OPTYMALIZACJA PROCEDUR DETEKCJI ZAGROŻEŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH

Abstract

W pracy przedstawiono ogólny model procedury rozpoznawania zagrożeń epidemiologicznych oparty na wielokryterialnej ocenie podobieństwa zagrożeń do wzorców zawartych w repozytorium. Zdefiniowano ogólną przestrzeń detekcji podobieństwa, w której sformułowano zadanie optymalizacji rozpoznawania wzorców. Przedstawiono przykład algorytmu wspomagania procesu wyznaczania wstępnego rozpoznania oparty na stwierdzonych objawach zagrożenia i występujących czynnikach ryzyka. Przedstawiony algorytm pozwala wyznaczać zbiór zagrożeń od których nie ma bardziej prawdopodobnych oraz jego ranking.

PDF (Język Polski)

References

1) M. Allan, Crash Course – wywiad i badania przedmiotowe, Elsevier Urban&Partner, Wrocław, 2005.
2) R.M. Anderson and R.M. May. – “Directly transmitted infectious diseases: control by vaccination”. Science, 215:1053-1060, 1982.
3) R.M. Anderson and R.M. May editors. – ”Infectious Diseases of Humans: Dynamics and Control”, Oxford University Press, Oxford, 1991
4) A. Ameljańczyk – „Optymalizacja wielokryterialna w problemach sterowania i zarządzania”, Ossolineum, 1984.
5) A. Ameljańczyk – „Matematyczny model przestrzeni życia w komputerowym systemie wspomagania decyzji medycznych”, I Krajowa Konferencja „Systemy Komputerowe i Teleinformatyczne w Służbie Zdrowia”, Warszawa 2009.
6) A. Ameljańczyk – „Matematyczny model wspomagania diagnozowania medycznego na podstawie symptomów chorobowych i czynników ryzyka”, VII Konferencja Naukowa Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych, MCSB2010, Kraków, 2010.
7) A. Ameljańczyk, P. Długosz, M. Strawa, – „Komputerowa implementacja algorytmu wyznaczania wstępnej diagnozy medycznej”, VII Konferencja Naukowa Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych, MCSB2010, Kraków, 2010.
8) H.L.C. Beynon i inni, – „Interpretacja danych klinicznych w pytaniach i opisach przypadków”, Elsevier Urban&Partner, Wrocław, 2007.
9) R. Douglas Collins, – „Algorytmy interpretacji objawów klinicznych”, Medipage, Warszawa, 2010.
10) W.O. Kermack and A.G. McKendrick. Contributions to the mathematical theory of epidemics, Proc. R. Soc. Lond. A, 115:700{721, 1927.
11) F. Kokot – „Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych,”, WLPZWL, Warszawa, 2007.
12) F. Kokot, S. Kokot – „Badania laboratoryjne – zakres norm i interpretacja”, WL PZWL, Warszawa, 2002.
13) J.D. Murray – Mathematical biology. II. Spatial models, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 2001.
14) Z. Pawlak, Rough Sets, International Journal of Computer and Information Sciences, vol. 11, 341-356 (1965).
15) E. Sanchez, „Medical diagnosis and composite fuzzy relations”, Advances in fuzzy sets theory and applications, North--Holland, 1979.
16) W. Siegenthaler, Rozpoznanie różnicowe w medycynie wewnętrznej, Tom 1-2, Medipage, Warszawa, 2009.
17) P. Smets, „Medical diagnosis fuzzy sets and degrees of belief”, Fuzzy sets and Systems, vol. 5, 1981.
18) The Merck Manual, Objawy kliniczne, Elsevier Urban&Partner, Wrocław, 2010.
- 11 -
19) H. Wechsler, „Applications of fuzzy logic to medical diagnosis”, Proc. Symp. on Multiple – Valned Logic, Logan 1975.
20) P.L. Yu, G. Leitmann, Compromise solutions, domination structures and Salukwadze’s solution, JOTA, vol.13, 1974.
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.