A MAP OF KNOWLEDGE AND ITS IMPORTANCE IN THE LIFE CYCLE OF A CONSTRUCTION OBJECT
PDF

Keywords

construction objects
construction life cycle
knowledge map

Abstract

In the modern world, knowledge is treated as another resource necessary for the development of civilization. An important element is information, thanks to which you can update knowledge and thus create a compendium of knowledge. Knowledge and its organization is particularly useful in construction. The article proposes a knowledge map, which is a record of domain knowledge. The fields were designated there, and the fields were assigned elements of importance in the life cycle of the building.

PDF

References

1. Baryłka A. (2016) Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji. Wyd. Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego
2. Baryłka A. (2018) Poradnik rzeczoznawcy budowlanego. Część I. Problemy techniczno-prawne diagnostyki obiektów budowlanych. wyd. Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego
3. Baryłka A. (2019) Poradnik rzeczoznawcy budowlanego. Część II. Problemy techniczno-prawne diagnostyki posadowienia obiektów budowlanych. wyd. Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego
4. Baryłka A., Baryłka J. (2016) Eksploatacja obiektów budowlanych. Poradnik dla właścicieli i zarządców nieruchomości. wyd. Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego
5. Biliński T. (2010) Cechy charakterystyczne współczesnego procesu inwestycyjno-budowlanego. W: materiały Konferencji „Działalność inwestycyjno-budowlana w realizacji celów zrównoważonego rozwoju”. NOT-LIIB, Zielona Góra-Kęszyca.
6. Dittmann P.(2004) Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
7. Dytczak G., Ginda G. (2010) Cause-effect analysis of failure of a sewage treatment plant roof structure, in: Córdoba J.-R., Gulpinar N., OR 52. Extended Abstracts, University of London, London, pp. 58-64.
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.360.556&rep=rep1&type=pdf
8. Dytczak M., Ginda G. (2009) Identification of building repair policy choice criteria role, Technological and Economical Development of Economy 15(2):213-228.
doi: 10.3846/1392-8619.2009.15.213-228
9. Dytczak M., Ginda G. (2012) Miejsce metody DEMATEL w rozwiązywaniu złożonych zadań decyzyjnych. Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu, nr 5(15), s. 631-644. https://doi.org/10.29015/cerem.193
10. Fontela E., Gabus A. (1976). DEMATEL Observer. DEMATEL 1976 Report. Batelle Research Institute, Geneva, Switzerland.
11. Ginda G., Maślak M. (2012) Multi-dimensional risk interdependence analysis for buildings and building users. In: Der Kiureghian A., Hajian A. (Eds.) - Proceedings of the sixteenth working conference of the International Federation of Information Processing (IFIP), Working Group 7.5 on Reliability and Optimization of Structural Systems, Yerevan, Armenia, June 24-27, 2012, American University of Armenia Press, Yerevan, Armenia, ISBN: 978-0-9657429-0-0, pp. 119-126.
12. Kapliński O. (2008) Trendy rozwoju i przydatność technik planowania i podejmowania decyzji–polskie doświadczenia” - Technologia i Zarządzanie w Budownictwie” Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, nr 91, Seria: „Studia i Materiały” nr 20, Wrocław 2008, s. 69–77
13. Kasprowicz T. (2010) Proces analizy koncepcyjnej, projektowania i realizacji przedsięwzięć budowlanych, Czasopismo Techniczne Z1-B, s.177-189
14. Kasprowicz T. i in. (2015) Inżynieria przedsięwzięć budowlanych, Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, Sekcja Inżynierii przedsięwzięć budowlanych, Warszawa 2015, 270s.
15. Kemball–Cook, R.B., (1973), Luka organizacyjna. PWE Warszawa
16. Norma ISO 15686-5:2008 Buildings and constructed assets. Service-life planning.Part 5: Life-cycle costing
17. Obolewicz J. (2017) Evolution of quality in technique, Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych ISSN 2450-1859 e-ISSN 2450-8721nr 2(2017) s.8-15
18. Obolewicz J. (2016) Koordynacja budowlanego procesu inwestycyjnego, Budownictwo i Inżynieria Środowiska Nr 2016 Vol. 7 No.3, s.153-163
19. Obolewicz J. (2018) Demoskopia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przedsięwzięć budowlanych, Oficyna Wydawnicza Politechnik Białostockiej, Białystok, 184s.
20. Obolewicz J. (2020) Knowledge map as a tool for work safety and health protection in engineering construction project, International University Science Forum SCIENCE, EDUCATION PRACTICE Toronto Canada 27 may 2020
21. Strzelecka E., Glinkowska B., Maciejewska M., Wiażel-Sasin B. (2014) Zarządzanie Przedsięwzięciami Budowlanymi. Podstawy, Procedury, Przykłady. Wyd. Politechniki Łódzkiej
22. Tolman E. (1948) Cognitive maps in rats and men. Psychological Review 55(4):189-208. https://doi.org/10.1037%2Fh0061626
23. Tzeng, G., Chen, W., Yu, R. et al. (2010) Fuzzy decision maps: a generalization of the DEMATEL methods. Soft Comput 14:1141–1150 (2010). https://doi.org/10.1007/s00500-009-0507-0
24. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
25. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.