ENGINEERING SAFETY OF CONSTRUCTION OBJECTS - LEGAL REGULATIONS
PDF

Keywords

construction
safety and health protection
construction works

Abstract

The article describes legal regulations regarding the safety of building objects in the process of implementing construction projects. International (International Labor Organization), EU (EU), national (Poland) and industry (Polish regulations concerning the construction industry in Poland) regulations were presented. These requirements have a fundamental impact on the safe behavior of building process participants.

PDF

References

1. Baryłka A. 2019a. Poradnik rzeczoznawcy budowlanego. Część I. Problemy techniczno-
prawne diagnostyki obiektów budowlanych. wyd. CRB, Warszawa
Baryłka, A. 2019b. Poradnik rzeczoznawcy budowlanego. Część II. Problemy techniczno-
prawne diagnostyki posadowienia obiektów budowlanych. wyd. CRB, Warszawa, 2019
2. Baryłka A. 2019c. Zagadnienie zdatności obiektu budowlanego do użytkowania w problemach inżynierii bezpieczeństwa tych obiektów, w: Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych nr 4(2019), wyd. Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Warszawa
3. Baryłka A. 2015. Podstawy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych, w: Inżynieria bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych nr 1/2015, s.2
4. Baryłka A.; Grzebielec, A.; Obolewicz, J.; Rusowicz, A. 2019. Problem inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych, Wydawnictwo Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Warszawa, 219s.
5. Bojanowski R. 2005. Nowa statystyczna karta wypadku przy pracy, w „BEZPIECZEŃSTWO PRACY, Nauka i praktyka” 7-8/2005, str. 15.
6. Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy
7. Ejdys J., Lulewicz A., Obolewicz J. 2008. Zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok, s.51
8. Kowalski J.2000. Podstawy prawne ochrony pracy w Polsce, w: Prawna ochrona pracy, wyd. CIOP Warszawa, s.51.
9. Kowalski J., Krzyśków B. 2000. Konwencje, normy i uregulowania międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa pracy, w: Prawna ochrona pracy, wyd. CIOP Warszawa, s.25
10. Obolewicz J. 2018. Demoskopia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przedsięwzięć budowlanych, wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki białostockiej, Białystok, 184s.
11. Obolewicz J. 2016a. Koordynacja budowlanego procesu inwestycyjnego, Civil and Enviromental Engineering nr 7(2016) ISNN-2081-3279, Politechnika Białostocka, s.153-163
12. Obolewicz J. 2016b. Uwarunkowania prawne bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie, MODERN ENGINEERING nr 1/2016
13. Obolewicz J. 2016c. Wpływ techniki na bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia w budownictwie, Safety and Defense nr 1/2016 s.20-38
14. Obolewicz J. 2016d. Czynnik ludzki jako determinanta zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w budownictwie, Inżynieria bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych, nr 3/2016, s.3-9
15. Obolewicz J. 2015. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia przedsięwzięć budowlanych, Praca i Zdrowie nr 1/2015, s.29-32.
16. Obolewicz J. 2013a. Raport z projektu badawczego nr N N115 347038 „Identyfikacja stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskich przedsiębiorstwach budowlanych po wejściu do UE i zaprojektowanie modelu zarządzania bioz spełniającego europejskie kryteria jakościowe, ochrony środowiska, ergonomii i ochrony pracy” Politechnika Białostocka, Białystok
17. Obolewicz J. 2013b. Assessment of legal and administrative health and safety in the construction sector after Poland accession to the European Union. Actual Problems of Economics 11
18. Obolewicz J. 2011. Koncepcja mapy wiedzy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (mapa wiedzy bioz), Zarządzanie i Edukacja nr 79/2011, Wyd. Wyższej Szkoły Im. Bogdana Jańskiego, Warszawa
19. Obolewicz J. 2010. Bhp, czy bioz współczesny etos bezpiecznego budowniczego, w: Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych, VII Konferencja Naukowo-Techniczna, Warsztaty Inżynierów Budownictwa, Puławy, s.125
20. Polityczny wymiar członkostwa Polski w unii Europejskiej 2009. Pięć lat Polski w Unii Europejskiej, Wyd. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa
21. Rak A. 2014. Budowlane przedsięwzięcia inwestycyjne. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa
22. Rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
23. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
25. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
26. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
27. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
28. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414.
29. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
Wytyczne do systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ILO-OSH. 2001, wyd. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.