SELECTED TECHNICAL AND LEGAL ASPECTS OF THE PNEUMATIC LAUNCHER OPERATION FOR HOPKINSON MEASURING BARS SET
PDF

Keywords

pneumatic launcher
split Hopkinson bar
test stand operation

Abstract

The paper presents selected technical and legal areas of the exploitation of a pneumatic launcher as an essential part of the mechanical test stand of the split Hopkinson bar for testing the dynamic properties of construction materials. The process of impact loading of the tested material sample is carried out by means of a loading bar-projectile fired from this launcher. The concept of the first stage of the modernization of the pneumatic launcher used at the Institute of Civil Engineering of the Military University of Technology (MUT) for over 20 years was discussed in order to facilitate the performance of physical experiments. The formal and legal requirements for the design, construction and usage of a test stand with a pneumatic launcher in a laboratory room are presented.

PDF

References

[1] Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) (OJ L 157, 26, 9.06.2006).
[2] Shalobyta N.N., Shalobyta N.N. (2019). „Stress-strain state of the flexible element with composite unremovable formwork”. Safety Engineering of Anthropogenic Objects, No 3 (2019): 1-7. DOI: org/10.37105/iboa.10
[3] Al-Musawi K. A., Kottayil B. A., Potses T., Leonovich S., Kalinouskaya N., Belrauh M., Budrevich N. “Effect of calcium sulfoaluminate additive on linear deformation at different humidity and strength of cement mortars”. Safety Engineering of Anthropogenic Objects, No 2 (2020): 1-9. DOI: org/10.37105/iboa.64
[4] ISO 17892-10:2018 Geotechnical investigation and testing — Laboratory testing of soil — Part 10: Direct shear tests.
[5] ISO 17892-8:2018 Geotechnical investigation and testing — Laboratory testing of soil — Part 8: Unconsolidated undrained triaxial test.
[6] National Aeronautics and Space Administration (NASA) (1988). Final Report - High Velocity Gas Gun.
[7] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. 2019 poz. 667) in Polish.
[8] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o broni i amunicji (Dz.U. 2020 poz. 955) in Polish.
[9] PN-EN ISO 26203-1:2018-04, Metallic materials — Tensile testing at high strain rates — Part 1: Elastic-bar-type systems.
[10] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228) in Polish.
[11] Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
i kształcenia (Dz. U. poz. 2090) in Polish.
[12] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji (Dz.U. 2019 poz. 1888) in Polish.
[13] Sobczyk K., Chmielewski R. and Kruszka L. „The concept of experimental research on the behavior of sand cover material for protective shelters for civilians”. Safety Engineering of Anthropogenic Objects, No 2 (2020): 1-6. DOI: 10.37105/iboa.51.
[14] Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2019 poz. 1214) in Polish.
[15] Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838).
[16] http://m.civil-testing-equipments.com/material-test-machine/mechanical-testing-equipment/split-hopkinson-pressure-bar-shpb.html
[17] http://www.advanceinstrument.com/products/51533072.php
[18] http://www.longwin.com/english/impact/split-hopkinson-pressure-bar-SHPB.html
[19] https://www.relinc.com/split-hopkinson-bar-kolsky-bars/
[20]https://www.thiot-ingenierie.com/en/gas-guns-and-other-equipment/split-hopkinson-bars-shpb-shtb/
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.