IDENTYFIKACJA OBSZARÓW OSUWISKOWYCH W REJONIE JEZIORA MUCHARSKIEGO W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA ZAPORY ŚWINNA PORĘBA
PDF (Język Polski)

Keywords

dam
landslide hazard

Abstract

As a result of the launch of the Świnna Poręba reservoir and dam on the Skawa river, there has been a change in the level of the water table flowing by nearly 30 meters. At the time when the so-called normal level of water damming (305.5 m above sea level) was established, the valley slopes were completely or partially flooded. This is an extremely unfavorable situation, because water is one of the basic factors stimulating mass movements. The geological surveys carried out on the slopes of the reservoir allowed for the identification of endangered areas and their subsequent securing, which was an element of risk management in the interest of ensuring the safety of the dam.

PDF (Język Polski)

References

Bucała A., 2012, Współczesne zmiany środowiska przyrodniczego dolin potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach, Prace Geograficzne I G i P Z P A N, 231, 1 – 146.
Chowaniec J., Witek K., 2000 - Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. Wadowice (994). CAG. Warszawa.
Dynowska I., 1971, Typy reżimów rzecznych w Polsce, Zeszyty Naukowe U J, Prace Geograficzne, 28, 1 – 147.
Fischer J., Zagrożenie zbiornika Świnna Poręba osuwiskami, IX Konferencja Sozologiczna PTG, Świnna Poręba 1988, str. 117-132.
Gałaś A., Paulo A., 2001 - Osuwiska w otoczeniu zbiornika Świnna Poręba, Przewod.72 Zjazdu PTG, 11-15 września 2001, Kraków, str. 262-266.
Gil E., 1986, Rola użytkowania ziemi w przebiegu spływu powierzchniowego i spłukiwania na stokach fliszowych, Przegląd Geograficzny, 58, 1 – 2, 51 – 65.
Klimek K., 1983, Erozja wgłębna dopływów Wisły na przedpolu Karpat, [ w : ] Z. Kajak ( red. ), Ekologiczne podstawy zagospodarowania Wisły i jej dorzecza, Warszawa – Łź, 97 – 108.
Kostrzewski A., Zwoliński Z., 1992, Udział denudacji chemicznej i mechanicznej we współczesnym systemie geomorfologicznym górnej Parsęty ( Pomorze Zachodnie ), [ w : ] A. Kotarba ( red. ), System denudacyjny Polski, Prace Geograficzne IG i P Z P A N, 155, 11 – 45.
Książkiewicz M., Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, ark. Sucha Beskidzka. Wyd. Geol. Warszawa 1974.
Lach J., 1984, Geomorfologiczne skutki antropopresji rolniczej w wybranych częściach Karpat i ich Pogórza, Prace Monograficzne WSP w Krakowie, 66, 1 – 120.
Malinowski J., red., Budowa hydrogeologiczna Polski, Tom VII - Hydrogeologia. Wyd. Geol. Warszawa 1991.
Pietrzak M., 2002, Geomorfologiczne skutki zmian użytkowania ziemi na Pogórzu Wiśnickim, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 1 – 149.
Soja R., 2003, Wody, [ w : ] A. Górecki, K. Krzemień, S. Skiba, B. Zemanek ( red. ), Przyroda Magurskiego Parku Narodowego, Oficyna Wydawnicza TEXT, Krak, 43 – 50.
Święchowicz J., 2002, Współdziałanie procesów stokowych i fluwialnych w odprowadzaniu materiału rozpuszczonego i zawiesiny ze zlewni pogórskiej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 1 – 152.
Święchowicz J., 2012, Wartości progowe parametrów opadów deszczu inicjujących procesy erozyjne w zlewni użytkowanej rolniczo, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 1 – 282.
Teisseyre A.K., 1991, Klasyfikacja rzek w świetle analizy systemu fluwialnego i geometrii hydraulicznej, Prace Geologiczno-Mineralogiczne, 22, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Thiel K. i in.: Właściwości fizyko – mechaniczne i modele masywów skalnych polskich Karpat fliszowych, Gdańsk Instytut Budownictwa Wodnego PAN, 1995.
Wyżga B., 2003, Współczesne wcinanie się rzek polskich Karpat – przyczyny, przebieg, skutki, [ w : ] J. Lach ( red. ), Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji, Akademia Pedagogiczna, Kraków, 161 – 167.
Zabuski L., Thiel K., Bober L., Osuwiska we fliszu Karpat Polskich. Geologia – modelowanie - obliczenia stateczności, Wydawnictwo IBW PAN. Gdańsk 1999.20) RZGW (2018) Regionalny zarząd Gospodarki Wodnej. Wody Polskie. http://www.krakow.rzgw.gov.pl
21) KZGW, Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, Warszawa, 2011.
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.