METODYKA MODELOWANIA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW OCHRONY PERYFERYJNEJ

Abstract

Safety of transport objects, as objects of strategic character and belonging into a critical infrastructure depends on the effectiveness of used various security systems. These systems should complement each other, so that the effectiveness of threat detection was possible maximum at the assumed initial conditions. Therefore, different solutions are used. In the article is shown the use of different systems of peripheral protection for objects protection. It also presents a methodology of modelling the level of security of systems of peripheral protection.

PDF (Język Polski)

References

1. Balejko M., Rosiński A., Bezpieczeństwo w porcie lotniczym. XXVII
Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna EKOMILITARIS 2013,
Zakopane 2013.
2. Fischer, Halibozek, Walters: Introduction to Security. Butterworth-Heinemann,
2012.
3. Fries R., Chowdhury M., Brummond J.: Transportation infrastructure security
utilizing inteligent transportation systems. John Wiley  Sons, New Jersey 2009.
4. Hołyst B., Terroryzm. Tom 1 i 2. Wydawnictwa Prawnicze LexisNexis,
Warszawa, 2011.
5. Kałużny P., Telewizyjne systemy dozorowe. WKiŁ, Warszawa, 2008.
6. Norma PN-EN 50131-1:2009: Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji
włamania i napadu – Wymagania systemowe.
7. Norma PN-EN 50133-1:2007 - Systemy alarmowe – Systemy kontroli dostępu w
zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia – Część 1: Wymagania systemowe.
8. Paś J., Systemy biometryczne w transporcie – wymagania. Logistyka nr 6/2011.
9. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające
szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych norm ochrony
lotnictwa cywilnego.
SN N SZB N SZB Nn SZBn
SZBn ZBn SBZ
SZB ZB SBZ
SZB ZB SBZ
SBZ BZ SZB BZ SZB BZn SZBn
P p P p P p P
P p P
P p P
P p P
P p P p P p P
      
 
 
 
      
...
...
...
1 1 2 2
2 2
1 1
1 1 2 2
... 1 1 2       SBZ SZB SZB SZBn SN P P P P P
- 6 -
10. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa: „Narodowy program ochrony infrastruktury krytycznej. Załącznik 1: Charakterystyka systemów infrastruktury krytycznej”. Warszawa 2013.
11. Siergiejczyk M., Gago S., Public Safety Issues in Rail Transport. Polish Journal of Environmental Studies. ISSN 1230-1485.Vol 17, No 3C (2008). HARD Publishing Company, Olsztyn 2008.
12. Siergiejczyk M., Rosiński A., Systemy ochrony peryferyjnej obiektów transportowych infrastruktury krytycznej. Technika Transportu Szynowego nr 10/2013.
13. Siergiejczyk M., Rosiński A., Wykorzystanie wybranych elementów telematyki transportu w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego. Monografia „Rewaluacja bezpieczeństwa publicznego” pod redakcją naukową Tadeusza Zaborowskiego. Wydawca: Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2011.
14. Siergiejczyk M., Rosiński A., Zagrożenia podczas podróży w transporcie kolejowym. Monografia „SATORI w publicznym bezpieczeństwie” pod redakcją naukową Tadeusza Zaborowskiego. Wydawca: Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2012.
15. Siergiejczyk M., Rosiński A.: Reliability analysis of electronic protection systems using optical links. Monografia „Dependable Computer Systems” pod redakcją Wojciecha Zamojskiego, Janusza Kacprzyka, Jacka Mazurkiewicza, Jarosława Sugiera i Tomasza Walkowiaka, wydana jako monograficzna seria wydawnicza – „Advances in intelligent and soft computing”, Vol. 97. Wydawca: Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2011.
16. Siergiejczyk M., Rosiński A.: Reliability analysis of power supply systems for devices used in transport telematic systems. Monografia „Modern Transport Telematics” pod redakcją Jerzego Mikulskiego, wydana jako monograficzna seria wydawnicza – „Communications in Computer and Information Science”, Vol. 239. Wydawca: Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2011.
17. Szulc W., Rosiński A., Metody ochrony obwodowej obiektów. XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna EKOMILITARIS 2010, Zakopane 2010.
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.