COMPUTER SECURITY ANALYSIS OF LARGE-PANEL BUILDINGS RESULTING FROM THE COOPERATION OF THE BUILDING WITH THE ELASTIC HALF-SPACE OF THE SOIL CENTER WITH THE POSSIBLE SCRATCHING OF THE REINFORCED CONCRETE COMPOSITE
PDF

Keywords

construction safety, large-panel construction, structure modeling, elastic foundation, scratching

Abstract

The work touches on the national security issues of large-panel buildings from the point of view of settlement of the building on the ground. Displacements of the structure in the level of foundation of the building structure cause the secondary distribution of stresses, thus the possibility of structural scratches of internal prefabricated plate elements. The original model FEM of the construction of the large-panel building system Wk-70, which was built for research purposes, allowed the approximation of the phenomenon contained in the title of this work. Awareness of the safety of the construction of buildings implemented in large-panel technology is very important and constitutes a significant overtone, not only structural, but also general social.

PDF

References

BIBLIOGRAPHY:
1. Roczniki statystyczne GUS – lata 1965 – 1985.
2. DZIERŻEWICZ Z., STAROSOLSKI W., Systemy budownictwa wielkopłytowego w Polsce w latach 1970-1985. Przegląd rozwiązań materiałowych, technologicznych i konstrukcyjnych. Wolters Kluwer, Warszwa 2010.
3. Projekt techniczny budynku mieszkalnego nr 48 na osiedlu Mleczna w Olsztynie – architektura i konstrukcja.
4. System Wk-70 program produkcyjny prefabrykatów dla budownictwa mieszkaniowego realizowany przez F.D. Iława – opracował Dębski E., Biuro projektowo-badawcze budownictwa ogólnego „Miastoprojekt”, Olsztyn 1988 r.
5. Katalog przykładowych mieszkań dla budynków – system Wk-70 – konstrukcja, Biuro projektowo-badawcze budownictwa ogólnego „Miastoprojekt”, Olsztyn 1988 r.
6. Lewicki B., Budynki mieszkalne z prefabrykatów wielkowymiarowych, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1964 r.
7. Lewicki B. i inni, Budynki wznoszone metodami uprzemysłowionymi, Arkady, Warszawa 1979.
8. Ciałowicz Z., Praca statyczna budynków wielkopłytowych w warunkach nierównomiernie osiadającego podłoża. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 7-8, 1980 r.
9. Ligęza W, Płachecki M., Analiza uszkodzeń i możliwości wzmacniania konstrukcji budynków wielkopłytowych. V konferencja „Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego”, Kielce, kwiecień 1999 r.
10. Ligęza W, Płachecki M., Badania efektywności wzmocnienia konstrukcji budynku wielkopłytowego zagrożonego katastrofą. V konferencja „Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego”, Kielce, kwiecień 1999 r.
11. Lewicki B., Bezpieczeństwo konstrukcji istniejących budynków wielkopłytowych, Inżynieria i Budownictwo 3/2000.
12. Runkiewicz L., Szudrowicz B., Geryło R., Szulc J., Sieczkowski J., Diagnostyka i modernizacja budynków wielkopłytowych, Przegląd Budowlany 7-8/2014 cz. I, 9/2014 cz.II.
13. Budynki wielkopłytowe – wymagania podstawowe. Zeszyty 1÷12. Seria: Instrukcje, wytyczne, poradniki. ITB, Warszawa 2002/2003 r.
14. Palacz P, Major M., Analiza porównawcza przemieszczeń ustroju prętowego z użyciem programów ADINA, Autodesk Robot oraz RFEM, Zeszyty naukowe Politechniki Częstochowskiej nr 24, Budownictwo, Częstochowa 2018 r.
15. PN-EN 1990:2004/AC – Eurokod 0 – podstawy projektowania konstrukcji, PKN, Warszawa 2008 r.
16. Pieczyrak J., Obliczanie osiadań według zaleceń Eurokodu 7, Inżynieria Morska i Geotechnika 3/2015.
17. Lewicki B., Rysy w ścianach i stropach budynków wielkopłytowych, Prace ITB nr 2-3/2000.
18. Bernatowicz A., Analiza parametrów mechaniki pękania betonu z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych, Civil and Environmental Engineering, 8/2017.
19. Zienkiewicz O.C., Metoda Elementów Skończonych, Arkady, Warszawa 1972 r.
20. Pietrzak J., Rakowski G., Wrześniowski K., Macierzowa Analiza Konstrukcji, PWN, Warszawa-Poznań 1979 r.
21. Rakowski G, Kacprzyk ., Metoda Elementów Skończonych w mechanice konstrukcji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005 r.
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.