SELECTED ASPECTS OF CONSTRUCTION PRODUCTION ENGINEERING IN THE DESIGN OF TECHNOLOGY AND ORGANIZATION OF THE EXECUTION OF COMPLEX MONOLITHIC BUILDING STRUCTURES
PDF

Keywords

construction production engineering
organization technology
monolithic works

Abstract

Construction objects are anthropogenic objects that meet human needs in the area of ​​housing. They should be designed, made and used in a way ensuring the safety of people and property at every stage of its life cycle. To achieve this effect, the cooperation of designers, contractors and users of the facility is required. It is especially important for building contracting. Safe construction implementation requires the design of technology and organization of works. The article characterizes selected aspects of construction production engineering that should be taken into account when designing the technology and organization of monolithic works.

PDF

References

1. Baryła A., Baryłka J, (2016) Eksploatacja obiektów budowlanych. Poradnik dla właścicieli i zarządców nieruchomości, Wyd. CRB, Warszawa
2. Baryłka A. (2016) Uwarunkowania prawne zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych nr 1/2016
3. Dyżewski A (1989). Technologia i organizacja budowy. Tom 1. Podstawy technologii i mechanizacji robót budowlanych. Warszawa, Wydawnictwo "Arkady" (s. 9-18)
4. Dyżewski A (1989). Technologia i organizacja budowy. Tom 2. Technologia i mechanizacja robót budowlanych. Warszawa, Wydawnictwo "Arkady" (s. 9-10)
5. https://pl.wikipedia.org/wiki/Spycharka#cite_ref-2 - 24.09.2020
6. Ignatowski P. (2008). Artykuł: Realizacja żelbetowych konstrukcji nowoczesnych budynków użyteczności publicznej. Materiały budowlane 6/2008 (s. 85-87)
7. Kuniczuk K. (2011). Beton architektoniczny - wytyczne techniczne. Wydawnictwo Polski Cement Sp. z o.o.
8. Łapko A., Jensen B.C. (2005). Podstawy projektowania i algorytmy obliczeń konstrukcji żelbetowych. Warszawa, Wydawnictwo "Arkady" (s. 9-11)
9. Maj T. (2013) Organizacja i przygotowanie budowy. Warszawa, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne (s. 87-91)
10. Obolewicz J. (2016). Artykuł: Uwarunkowania prawne bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie. Modern Engineering 1/2016
11. Obolewicz J. (2018) Demoskopia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przedsięwzięć budowlanych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
12. Obolewicz J., Baryłka A. (2020) Mapa wiedzy i jej znaczenie w cyklu życia obiektu budowlanego, Przegląd Techniczny nr 16-17/2020 str. 16-20
13. Orłowski Z. (2009). Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN (s. 5-9)
14. Pędziwiatr J. (2010). Wstęp do projektowania konstrukcji żelbetowych wg PN-EN 1992-1-1:2008. Wrocław, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne (s. 29-37)
15. PN-B 03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie
16. PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje
17. PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków
18. PN-EN 206:2014. Beton - wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
19. Rowiński L. (1976) Zmechanizowane roboty budowlane. Warszawa, Wydawnictwo "Arkady" (s. 230-234)
20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 września 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2015 poz. 1422
21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126
22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
23. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1316 z późniejszymi zmianami
24. Starosolski W. (2007). Konstrukcje żelbetowe według PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2. Tom I, wydanie 11. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN (s. 1-18)
25. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.