ZAGROŻENIA EKSPLOATACYJNE W BUDOWNICTWIE (PROMIENIOWANIE, MIKROKLIMAT, DEGRADACJA MATERIAŁÓW)

Abstract

This report presents dangers occurring during the use of buildings with an indication of the menaces to life and safety of their users, and associated with the ionizing radiation, the influence of microclimate in the rooms and factors affecting the degradation of materials

PDF (Język Polski)

References

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 z późn. zmianami).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U.1999.74.836 z późn. zmianami).

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Katastrofy budowlane w 2013 roku, Warszawa, 17 marca 2014 roku, str. 1-11.

Brunarski L., Badania promieniotwórczości naturalnej wyrobów budowlanych. Poradnik, nr 455/2010, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2010.

Biuletyn Informacyjny Państwowej Agencji Atomistyki, Ochrona radiologiczna ludności w Polsce, Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna, 2 (92)/2013, str. 30-37.

Brunarski L., Dohojda M., Promieniowanie jonizujące w budynkach wielkopłytowych, Prace Instytutu Techniki Budowlanej – Kwartalnik nr 1 (109) 1999, str. 3-20.

Zapotoczna-Sytek G., Mamont-Cieśla K., Rybarczyk T., Naturalna promieniotwórczość wyrobów budowlanych, w tym autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK), Przegląd budowlany, 7-8/2012, str. 39-42.

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U.2012.264 z późn. zmianami).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z późn. zmianami).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów (Dz.U.2007.4.29).

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.1996.19.231).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz.U.2005.20.168).

PN-B-03430:1983 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.

PN-B-03430:1983/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania (Arkusz zmian Az3).

Orłowski Z, Wybrane aspekty właściwości użytkowych budynku w okresie jego eksploatacji, Przegląd budowlany, 10/2011, str. 36-43.